• کتابخانه

در روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه نواموزان مرکز پیش دبستانی به همره مادران و مربیان خود به باغ بانوان رفتند.در این روز ابتدا جشن پایان دوره مرکز پیش دبستانی برگزار شد و در ادامه نواموزان روزی پر از شادی و نشاط را سپری کردند.

مکه امشب نورباران میشود/درحرا اقرا نمایان میشود/برسر بال ملایک مصطفى/ میشود مبعوث با امر خدا /عید بزرگ مبعث بر تمام شیعیان مبارک باد

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است، و ماندگار شدن برای یک عمر؛ سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار ... معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است.

در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت نواموزان مرکز پیش دبستانی به اردوی باغ پرندگان رفتند و روزی پر از شادی و هیجان را سپری کردند.

  • متولدین این ماه

پورقاسمی

باقری پبدنی

حاج خدابخشی

بیگی هرچگانی

شالباف حسین آبادی

زمانی

محمد هاشمی

بابائی

کرمی

چلمقانی قهه

نصراصفهانی

اعتماد

علیپور
  • ایستگاه اندیشه کودکان

  • نماز

برنامه نماز جماعت
در مرکز پیش دبستانی

 هر هفته چهارشنبه

  • گزارش تصویری