• بسا چیزى را ناخوش داشته باشید که آن به سود شماست و بسا چیزى را دوست داشته باشید که به زیان شماست، و خدا میداند و شما نمیدانید بقره آیه216

برای آشنا شدن نوآموزان با رسومات عید نوروز در روز چهارشنبه 20 اسفند ماه جشن نوروز در مرکز پیش دبستانی برگزار شد.

جشن نیکوکاری برای کمک به نیاز مندان در مرکز پیش دبستانی برگزاری شد.

روز درختکاري بهانه‌اي است تا با كاشت درخت اين نماد زيبا و با شكوه طبيعت قدمي براي حفظ محيط زيستبرداشته و آنرا احياء کنيمدر مرکز پیش دبستانی هم نوآموزان با همکاری مربیان خود درخت کاشتند و در این کار شریک شدند.

در روز سه شنبه 17 اسفند 30نفر از مسئولین موسسات قرآنی استان چهار محال بختیاری از مرکز پیش دبستانی مهاد11 بازدید کردند.